• Johan Andersson, länsstyrelsen i Sörmland. Foto:
  • Bild från ett tidigare strandskyddsärende. Bryggan vid Gisesjön var olaglig 
i flera år. Foto:
1 /

Länsstyrelsen upphäver Trosas strandskyddsdispenser

Trosa

Trosa kommun har beviljat 15 strandskyddsdispenser för bland annat bryggor och hus i år. Men länsstyrelsen har upphävt flera beslut. – Kommuner kan göra egna tolkningar och gränsdragningar, säger Johan Andersson, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Strandskydd innebär ett förbud mot att uppföra nya byggnader inom en strandskyddszon, och att ändra befintliga byggnader som redan finns. Länsstyrelsen i Södermanland har kallat Trosa och länets övriga kommuner till en tillsynsvägledningsträff rörande strandskydd 18 oktober i Nyköping

– Strandskyddslagstiftningen är inte helt lättolkad, vilket är en av anledningarna till att en tillsynsvägledningsträff är ett bra forum att sprida information och erfarenheter mellan kommunerna och myndigheter, säger Johan Andersson, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Södermanlands län.

Antalet strandskyddsärenden ökar i Trosa kommun. SN har i flera artiklar rapporterat om att länsstyrelsen upphävt Trosa kommuns beslut om att bevilja strandskyddsdispens, bland annat för byggandet av hus, båthus och bryggor.

Av de 15 dispenser hittills i år som Trosa kommun beviljat och som kommit in till granskning har länsstyrelsen tagit in tio för prövning. Hittills har myndigheten upphävt fyra dispenser medan två har fastställts. I rapporterande stund är fyra strandskyddsdispenser under prövning hos länsstyrelsen, som granskar alla beviljade strandskyddsdispenser.

– Misstänker vi att brister i handläggningen kan ha påverkat utfallet av dispensen, eller att det inte ordentligt framgår av kommunens beslut att det finns tillräckliga förutsättningar att bevilja dispens så kan vi utföra en egen prövning av ärendet. Det förekommer att dispenserna upphävs, förklarar Johan Andersson.

Länsstyrelsen begär att kommunerna sänder över de befintliga handlingarna för att ta reda på om dispensen är i enlighet med lagstiftningen. Saknas lagstöd för att bevilja dispensen upphävs den – vilket alltså skett flera gånger bara i år i Trosa. – Trosa kommun har en högexploaterad kuststräcka och boendet i Trosa är av många anledningar attraktivt vilket resulterar i ett högt exploateringstryck, säger Johan Andersson som menar att kommunerna kan göra "egna tolkningar och gränsdragningar gällande strandskyddsdispenser."

– Kommunerna med skärgårdsmiljöer har av naturliga orsaker en hel del frågor att brottas med som inte förekommer hos kommuner som mestadels hanterar strandskyddet vid insjöar och vattendrag.

Mats Gustafsson är samhällsbyggnadschef i Trosa kommun.

– Vi bedömer ärendet på kommunen. Sedan lämnar vi det vidare till länsstyrelsen som alltid måste kolla på det.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Trosa kommun får in mellan 25 till 40 strandskyddsärenden per år. Många ärenden rör de som bor i sommarstuga och vill göra någon förändring inom strandskyddat område, exempelvis en brygga eller en tillbyggnad.

Exempel:

I juni ­beslutade samhälls­byggnadsnämnden att bevilja­ dispens för byggande av ­bostadshus inom strandskyddat område, Krokebjörk 1:1. Länsstyrelsen granskade och upphävde beslutet.

I det senaste fallet upphävdes kommunens dispens från strandskyddet beträffande upplag av muddermassor inom fastigheten Överåda S:5. Länsstyrelsen hade tidigare förbjudit vattenverksamheten som föranledde upplaget.

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommun Länsstyrelsen i Sörmland Trosa Byggnation
Relaterat
Besök webbversionen